• İstisna tutarı 6.600 TL olarak ve götürü gider yönteminde oran % 15 olarak uygulanmıştır.
  • İstisna uygulamasından yararlanamayacak olan mükellefler:
    1. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,
    2. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edilip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,
    3. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 169.000 TL’yi aşanlar.
  • Basit usule tabi olanlar tarafından kiralanan işyerlerinin vergi hesabı istisnadan yararlanamayan mesken kiralarının vergi hesabı gibi değerlendirilmelidir ve 2.200 TL'nin altında ise hiç beyanname verilmeyecek, vergi ödenmeyecektir.
  • Beyanname verilmesi gereken durumlarda, gelir vergisi olsun olmasın, 97,20 TL damga vergisi ödenecektir.